ติดต่อ ภ.3

สถานที่ติดต่อ

ตำรวจภูธรภาค 3

ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์: 044-255277

ที่ตั้ง