สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
จำนวน 5,000 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/
รับสมัครฯ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.60 นี้
ทาง http://www.policeadmission.org/
***สอบ 21 ม.ค. 61
#รับสมัครตำรวจ
(โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯให้ชัดเจน)
———————————————————–
(อย่าหลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งอื่น
อย่าหลงเชื่อใคร ช่วยให้สอบได้
กส.ดำเนินการด้วยความโปร่งใส)