วิสัยทัศน์

ตราสัญญลักษณ์ ตำรวจภูธรภาค 3

ค่านิยม

ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม

สมรรถนะ(Competency) สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) และบริการด้วยใจ (Service Mind)

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนบริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ

๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒) บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

นโยบายการบริหารราชการของ ผบช.ภ.๓

๑. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่รักของประชาชน

๓. สร้างความสามัคคี บารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจ

๔. เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต

๕. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตารวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง

๖. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล เน้น ผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์

ทรัพยากรธรรมชาติ เงินกู้นอกระบบ เยาวชนแข่งรถในทาง

๗. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน

๘. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

๙. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการตารวจโดยเปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูล และเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง