วิสัยทัศน์

ตราสัญญลักษณ์ ตำรวจภูธรภาค 3

ค่านิยม

ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม

สมรรถนะ(Competency) สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) และบริการด้วยใจ (Service Mind)

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนบริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ

๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒) บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

นโยบายการบริหารราชการของ ผบช.ภ.๓

๑. การถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้สำเร็จราชการ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

๒. การควบคุมสถานภาพอาชญากรรม (คดีกลุ่ม 1-4 ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ ตร.กำหนด)

๓. การติดตามจับกุมหมายจับค้างเก่า ตามเป้าหมาย

๔. การบริหารสำนวนการสอบสวนที่ค้างเก่า ตามแนวทางที่ ตร.กำหนด

๕. ผลการจับกุมคดียาเสพติดตามเป้าหมายรัฐบาล และ ตร.

๖. การตรวจ สภ. ของผู้บังคับบัญชา ระดับ ผบก./ รอง ผบก. ของทุก ภ.จว.ในแต่ละเดือน

๗. การเก็บรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการบริหารงาน

๘. พัฒนาระบบปฏิบัติงานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ ( CRIMES) และระบบสารสนเทศของ ตร. (POLIS) เข้ามาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และ ตร.